Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia im.Grażyny Bacewicz
ul.Inwalidów Wojennych 2a
43 - 603 Jaworzno

nowy telefon: 32-762-93-23
nowy telefon: 32-762-93-24
nowy fax: 32-762-93-25
stary telefon: (032) 615-52-37
e-mail: sekretariat@psm.jaworzno.edu.pl

Krzysztof Laksa - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: krzysztof.laksa@psm.jaworzno.edu.pl

Deklaracja cyfrowa


niedziela, 28 luty 2021 r., imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany Ważne wiadomości:

We wskazanej kategorii nie znaleziono żadnych pozycji.

 Pozostałe wiadomości:

Odwołane zajęcia

2021-02-08

W związku z Nadzwyczajną Radą Pedagogiczną w dniu 26.02.2021 r. w godzinach od 11:00 do 15:00
zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostają odwołane.


Zarządzenie dyrektora!

2021-02-20

Zarządzenie nr 8/20/21
P.O. Dyrektora PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie
z dnia 20 lutego 2021 roku

w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkoły w okresie od dnia22 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (D. U. z 2021r. poz. 1389, z późn. zm. 2 ), w związku ze wzrostem zachorowań w ostatnim tygodniu oraz nieprzestrzeganiem przez niektórych nauczycieli obowiązujących zasad bezpieczeństwa zarządzam:

§1.

Od dnia 22 do 28 lutego 2021r. kontynuować realizacje zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w ten sam sposób jak dotychczas.

§2.

Unieważniam zapisy §2. ust. 1, 2, i 3 oraz §3, 4 i 5 zarządzenia nr 7/20/21 P.O. Dyrektora PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie z dnia 13 lutego 2021 roku.

§3.

Zawieszam wszystkie konsultacje zaplanowane w dniach 22-26 lutego 2021 roku. Prawidłowo złożone wnioski zostaną zrealizowane w następnym tygodniu (w przypadku kontynuowania nauki na odległość) lub anulowane.

§4.

Zawieszeniu nie podlegają zaplanowane nagrania do konkursów.

§5.

W następnym tygodniu obydwa budynki szkoły będą zamknięte . Osobami, które mogą wejść na teren szkoły są pracownicy administracji i obsługi, dyrektorzy oraz osoby dokonujące nagrań.

§6.

Wyżej wymienione osoby mogą wejść na teren głównego budynku w poniedziałek, środę i piątek – w godzinach 11:00 – 18:00.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej szkoły.

P.O. Dyrektora PSM I stopnia
im. G. Bacewicz w Jaworznie
mgr Jerzy Sendecki


Zarządzenie dyrektora!

2021-02-13

Zarządzenie nr 7/20/21
P.O. Dyrektora PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie
z dnia 13 lutego 2021 roku

w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkoły w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (D. U. z 2021r. poz. 1389, z późn. zm. 2 ) zarządzam:

§ 1

Od dnia 15 do 28 lutego 2021r. kontynuować realizacje zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w ten sam sposób jak dotychczas.

§ 2

Mając na względzie potrzeby edukacyjne uczniów oraz wykorzystując zapisy § 2b. ustęp 1 i 4 wspomnianego wyżej rozporządzenia, możliwe będzie skorzystanie z konsultacji z instrumentu głównego. Konsultacje takie odbywać się będą na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia kierowany do dyrektora szkoły, po uzyskaniu uprzedniej zgody nauczyciela instrumentu głównego.

1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zgłoszenia w sekretariacie szkoły chęci skorzystania z konsultacji z nauczycielem instrumentu głównego, podając dzień i godzinę spotkania. W sekretariacie szkoły znajdować się będą tabele z konkretnymi datami (od 15 -28 lutego) oraz godzinami spotkań. Na terenie obydwu budynków jednocześnie może przebywać dwóch nauczycieli oraz dwóch uczniów. Nie dotyczy to osób dokonujących nagrań uczniów do konkursów w auli szkoły.

2. Po uzyskaniu informacji, że dany termin jest dostępny, rodzic/opiekun kontaktuje się z nauczycielem instrumentu głównego i po zaakceptowaniu przez niego daty oraz godziny konsultacji, wypełnia wniosek (dostępny na stronie internetowe) i wysyła go na skrzynkę mailową szkoły.

3. Przeprowadzenie całej opisanej procedury zapisu ucznia na konsultację powoduje, że uzyskuje ona akceptacje dyrektora lub wicedyrektora. Nie ma potrzeby potwierdzania tej informacji.

§ 3

Obydwa budynki szkoły będą otwarte w następujących godzinach:

• poniedziałek, środa i piątek – 09:00 – 18:00,
• wtorek i czwartek – 11:00 – 16:00.

§ 4

Dyrekcja szkoły, w bardzo ważnych sprawach, jest dostępna stacjonarnie w szkole przez cały tydzień w godzinach 11:30 – 13:30.

§ 5

Wnioski należy składać na okres od 15 – 28 lutego 2021r. uwzględniając godziny otwarcia obydwu budynków szkoły oraz uzgodnione z nauczycielem przedmiotu głównego potrzeby ucznia. Można w jednym wniosku uwzględnić więcej niż jeden termin (zapis terminów w odpowiedniej tabelce).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej szkoły.

P.O. Dyrektora PSM I stopnia
im. G. Bacewicz w Jaworznie
mgr Jerzy Sendecki

W celu ściągnięcia wniosku o konsultację należy kliknąć na dole „Wniosek do ściągnięcia”

Wniosek do ściągnięcia!


Konkurs Fletowy

2021-01-29

XXIII Wielkopolski Konkurs Uczniów Klas Instrumentów Dętych .

Edycja online. 1.11.2020r. - 31.12.2020 r.

Wyróżnienie zdobyła Zofia Jastrzemska

z klasy fletu Alicji Molitorys.


Gratulujemy!


Informacje dla nauczycieli, rodziców i uczniów!

2021-01-15

Szanowni nauczyciele, rodzice i uczniowie!


Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie informuje, że zgodnie z wytycznymi CEA w Warszawie, od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku do odwołania, zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi przepisami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wracamy do dotychczasowych zasad realizacji zajęć we wszystkich klasach.


Uwaga!

2021-01-15

Szanowni Państwo!


Informujemy, że w okresie od 18 stycznia 2021 roku do odwołania szkoła (obydwa budynki) jest otwarta w godzinach 11:00 – 16:00.

Wstęp na teren szkoły mają nauczyciele po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie.

Dyrekcja jest dostępna stacjonarnie przez cały tydzień w godzinach 11:30 – 13:30.

Nauczyciele, którzy chcą dokonać nagrań z uczniami do konkursów zgłaszają ten fakt wcześniej w sekretariacie i w godzinach otwarcia szkoły mogą wejść do auli oraz wpuścić ucznia wraz z rodzicem wejściem awaryjnym. Po zakończeniu nagrań rodzic i jego dziecko opuszczają szkołę w ten sam sposób.

Mając na względzie potrzeby edukacyjne uczniów możliwe będzie skorzystanie z konsultacji z instrumentu głównego. Konsultacje takie odbywać się będą na pisemny wniosek rodziców/ opiekunów prawnych ucznia kierowany do dyrektora szkoły, po uzyskaniu uprzedniej zgody nauczyciela instrumentu głównego. O konsultacje mogą wnioskować rodzice/opiekunowie uczniów klas 1-3 cyklu sześcioletniego oraz kl I cyklu czteroletniego.


Ogólnopolskie forum młodych instrumentalistów

2020-12-05

XV Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Karola i Antoniego Szafranków

Rybnik, listopad 2020

W grupie II

II miejsce zdobyła Julia Solarz

z klasy skrzypiec Marzenny Synowiec.


III miejsce zdobyła Zofia Pawlik

z klasy skrzypiec Ewy Gajdy-Migacz.


Dyplomy uznania za wyróżniające przygotowanie uczniów otrzymały
Ewa Gajda-Migacz i Marzenna Synowiec

Dyplomy uznania za wyróżniający akompaniament otrzymali
Adam Dobrowolski i Marcin Guzik

Gratulujemy!


Rada Rodziców PSM I st. im. G Bacewicz w Jaworznie

2020-11-30

Rada Rodziców PSM I st. im. G Bacewicz w Jaworznie uprzejmie prosi o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców. Prosimy pamiętać, że każda złotówka wpłacona przez Rodziców wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.

1. Wpłaty na rok szkolny 2020/2021 wynosi:
a) 85 zł gdy do szkoły muzycznej uczęszcza jedno dziecko
b) 100 zł gdy do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci

2. Wpłat można dokonywać w dwóch ratach:
a) I rata do końca listopada 2020
b) II rata do końca roku szkolnego 2020/2021

Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek Rady Rodziców:
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta: 04 1050 1302 1000 0023 2254 2404
W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz oznaczenie klasy.


Konkurs pianistyczny

2020-11-26

V Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
"Kolorowe nutki"

Kraków, listopad 2020 r.

W II grupie


I miejsce ex aequo zdobyli
Kajetan Bokota i Adam Tesarczyk

z klasy fortepianu Justyny Gacek.


Wyróżnienie zdobył Franciszek Sieczkowski

z klasy fortepianu Justyny Gacek.


Gratulujemy!


Sukces wiolonczelistki

2020-10-15

received-2519520091679651 width=

Gratulujemy!


Zaświadczenia lekarskie

2020-09-21

Rodzice uczniów klas I proszeni są o dostarczenie do sekretariatu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do nauki w szkole muzycznej.


...

2020-11-23

Michał Kaszowski

Został przyjęty do grona stypendystów muzycznych Programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Gratulujemy!!!


Talent i praca

2020-08-31

W dniu 26.06.2020 r. w naszej szkole
odbyła się kolejna edycja konkursu „Talent i praca”.
Nagrodę im. Jadwigi Zarębskiej dla najlepszego absolwenta
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz otrzymał

Michał Kaszowski

- uczeń klasy skrzypiec Ewy Gajdy Migacz.
Nagroda zostanie wręczona 10 września 2020
Gratulujemy!


...

2020-09-09

image-description


...

2020-09-09

image-description


Sukces uczennic z Jaworzna w Londynie!

2020-07-04

Zofia Jastrzemska z klasy fletu Alicji Molitorys wygrała FluteFlight Online Solo Flute Competition w kategorii do lat 14. Jurorów z Wielkiej Brytanii ujął szczególnie drugi utwór w wykonaniu Zosi, pełen niezwykłych technik gry.

Występ Zosi!

Julia Solarz z klasy skrzypiec Marzenny Synowiec zajęła I miejsce w konkursie „Rising Talents of Europe” w Londynie.

Występ Julkido góry

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2a, 43-603 Jaworzno

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.