Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia im.Grażyny Bacewicz
ul.Inwalidów Wojennych 2a
43 - 603 Jaworzno

nowy telefon: 32-762-93-23
nowy telefon: 32-762-93-24
nowy fax: 32-762-93-25
stary telefon: (032) 615-52-37
e-mail: sekretariat@psm.jaworzno.edu.pl

Krzysztof Laksa - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: krzysztof.laksa@psm.jaworzno.edu.pl


niedziela, 5 kwiecień 2020 r., imieniny: Ireny, Kleofasa, Wincentego


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jaworznie powstała w roku 1963 jako filia oświęcimskiej szkoły muzycznej. Kierownikiem Filii oraz późniejszym dyrektorem został mgr Eugeniusz Dąbek. W pierwszym roku działalności naukę podjęło 30 uczniów w klasach fortepianu, skrzypiec i akordeonu. W roku szkolnym 1964/1965 utworzono klasy instrumentów dętych, w których uczniowie rozpoczęli naukę gry na klarnecie, trąbce, waltorni i puzonie.

Po dwóch latach działalności, dzięki wzrostowi zainteresowania w środowisku edukacją muzyczną, filia została przekształcona w samodzielną placówkę dydaktyczną. Zarządzeniem Nr 112 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 września 1965 roku, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania, z dniem 1 września 1965 roku w Jaworznie powołano do życia Państwową Szkołę Muzyczna I stopnia. Funkcję dyrektora szkoły otrzymał dotychczasowy kierownik fili mgr Eugeniusz Dąbek.

W początkowej fazie działalności szkoła borykała się z wieloma problemami i trudnościami wynikającymi przede wszystkim z braku własnego lokalu.

W tym względzie była zdana na gościnę, której udzielała jej nowo wybudowana na Osiedlu Stałym Szkoła Podstawowa Nr 17. W roku 1966 Wydział Kultury i Oświaty w Jaworznie przekazał szkole budynek przy obecnej ulicy Inwalidów Wojennych 2 A. W przekazanym obiekcie, który nie był nowy, należało przeprowadzić gruntowny remont oraz adaptację do potrzeb szkolnych. Prace trwały do 15 lipca 1969 roku. Od roku szkolnego 1969 do chwili obecnej siedziba szkoły mieści się właśnie w tym budynku.

Szkoła w początkowej fazie działalności nawiązała współpracę z kopalnią "Jaworzno". Dzięki niej mogła korzystać z instrumentów dętych zakładowej orkiestry, gdyż sama nie posiadała jeszcze wystarczającej ich liczby. W zamian za to uczniowie zaawansowani w grze na tych instrumentach zasilali skład orkiestry dętej działającej przy kopalni.

W roku 1969 przychylając się do postulatu rodziców, za zgodą Wydziału Kultury w Krakowie, jak również poprzez współpracę ze Szkołą Podstawową Nr 5, utworzono eksperymentalną klasę muzyczną działu dziecięcego z przedmiotami ogólnokształcącymi. Eksperyment ten miał na celu umożliwić dzieciom wszechstronny rozwój pod względem muzycznym i ogólnym. Pomysł zintegrowanego kształcenia na poziomie podstawowym okazał się strzałem w dziesiątkę, gdyż trwa nieprzerwanie do chwili obecnej.

W roku 1970, szkoła otworzyła Filię Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ciężkowicach. Trudności lokalowe ciężkowickiej filii powodowały, że zajęcia odbywały się w wielu budynkach miedzy innymi w Klubie "Ruchu" oraz Urzędzie Stanu Cywilnego. Z tych względów po trzyletniej działalności Filia została zamknięta, a uczniowie którzy rozpoczęli tam naukę zmuszeni byli na uciążliwe dojazdy do jaworznickiej szkoły.

W roku szkolnym 1972/73 mgr Eugeniusz Dąbek zostaje awansowany do funkcji dyrektora w PSM I stopnia w Oświęcimiu. W związku z tym Wydział Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie powierzył mgr Helenie Kurek stanowisko nowego dyrektora szkoły.

W 1975 roku dokonano nowego podziału administracyjnego kraju. Granice województw uległy przesunięciom, w związku z czym Jaworzno włączone zostało do województwa katowickiego.

W roku 1979 Zarządzeniem Nr 54 Ministra Kultury i Sztuki w sprawie utworzenia i nadania nazw niektórym szkołom artystycznym I i II stopnia zostaje przyznana Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jaworznie nazwa:


"Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
imienia Grażyny Bacewicz w Jaworznie"

W 1980 roku funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Jan Jarosz, który od 1978 roku pełnił obowiązki wicedyrektora. Wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Maria Stachowiak.

W związku z utworzeniem nowych klas: gitary, saksofonu i perkusji, a tym samym zwiększeniem ilości uczniów, w 1984 roku zostały oddane do użytku szkoły dodatkowe pomieszczenia w pobliskim budynku przy ulicy Wita Stwosza 4 b. Poprawiły się warunki pracy, gdyż szkoła zyskała 13 sal lekcyjnych, ale w wielu przypadkach zmuszało to uczniów i nauczycieli w czasie pracy do wędrówki pomiędzy dwoma budynkami. To tymczasowe rozwiązanie trwa już 23 lata i w praktyce bardzo utrudnia organizację pracy. Zwiększający się na tym odcinku z roku na rok ruch komunikacyjny samochodów coraz bardziej zagraża bezpieczeństwu uczniów. Dlatego też wierzymy, że wcześniej czy później władze miasta Jaworzna, które od lat dziewięćdziesiątych są organem prowadzącym szkołę, przeznaczą odpowiedni obiekt dla tego ośrodka szerzenia kultury.

Liczba uczniów w szkole ulegała stałemu i systematycznemu wzrostowi. W roku szkolnym 1963/64 rozpoczęło naukę 30 uczniów. Po 15 latach działalności szkoły (1978-79) zwiększyła się do 220, a w ostatnich latach ustabilizowała się na poziomie około 280-300 uczniów. W początkowym okresie funkcjonowania szkoły największą popularność wśród rodziców i uczniów zdobyły 3 instrumenty: skrzypce, fortepian oraz akordeon. Z biegiem lat znacząco wzrastała liczba uczniów zdecydowanych na naukę gry na instrumentach dętych oraz gitarze.

Uczniowie naszej szkoły z dużym powodzeniem biorą udział w przesłuchaniach, konfrontacjach, festiwalach i konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym (patrz -> osiągnięcia).

W każdym roku szkolnym około 25 % naszych absolwentów zostaje przyjętych do szkół muzycznych II stopnia w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej, Chorzowie. Tarnowie, Rzeszowie i Krakowie.

Część naszych absolwentów pracuje w zawodzie muzyka orkiestrowego (Filharmonia śląska, NOSPR w Katowicach, Sinfonia Varsovia), część poświęciło się pracy pedagogicznej w szkołach muzycznych I i II stopnia, w Akademiach Muzycznych oraz placówkach kulturalnych i oświatowych.

Wśród aktualnie pracujących nauczycieli jest 14 absolwentów naszej szkoły :

 • mgr Wacław Dzierwa - dyrektor,
 • mgr Jolanta Jarosz - kierownik sekcji fortepianu,
 • mgr Anna Gębska - nauczyciel w klasie fortepianu,
 • mgr Justyna Gacek - nauczyciel w klasie fortepianu,
 • mgr Barbara Knot - kierownik sekcji instrumentów smyczkowych,
 • mgr Marzenna Synowiec - nauczyciel w klasie skrzypiec,
 • mgr Ewa Gajda - Migacz - nauczyciel w klasie skrzypiec,
 • mgr Brygida Brodzińska - Wiercioch - nauczyciel w klasie akordeonu,
 • mgr Katarzyna Walas - nauczyciel w klasie teorii,
 • mgr Agnieszka Bakalarz - nauczyciel w klasie skrzypiec,
 • mgr Magdalena Jakubska-Szymiec - nauczyciel w klasie saksofonu,
 • mgr Anna Sieczkowska - nauczyciel w klasie fletu,
 • mgr Monika Walasik - nauczyciel w klasie fletu oraz
 • mgr Bartosz Banasik - nauczyciel w klasie saksofonu.

Mając na uwadze sukcesy jakie osiągnęli w poprzednich latach nasi uczniowie sekcji instrumentów dętych / zwłaszcza w klasie trąbki i saksofonu / i zazdroszcząc nieco innym szkołom organizującym konkursy, postanowiliśmy zainicjować w maju 2001 roku Konkurs Młodych Solistów pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej Regionu śląskiego oraz Prezydenta Miasta Jaworzna. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół muzycznych I stopnia grających na instrumentach dętych i ma charakter ogólnopolski ( patrz -> Konkurs Młodych Solistów w Jaworznie ).

W 2001 roku, w związku z przejściem mgr Marii Stachowiak na emeryturę, na funkcję wicedyrektora szkoły zostaje powołany mgr Wacław Dzierwa. Z kolei w 2006 roku na emeryturę przechodzi mgr Jan Jarosz, który przez 26 lat pełnił funkcję dyrektora szkoły. W związku z tym faktem funkcja dyrektora szkoły zostaje powierzona dotychczasowemu wicedyrektorowi mgr Wacławowi Dzierwie. W tym samym roku na stanowisko wicedyrektora szkoły zostaje powołany mgr Jerzy Sendecki.

PSM I stopnia im. G. Bacewicz spełnia w środowisku lokalnym znaczącą i odpowiedzialną rolę w krzewieniu kultury muzycznej. Efektem stałej współpracy z MCK i S oraz Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Jaworznie jest cykl koncertów środowiskowych, które mają na celu przybliżenie społeczeństwu najważniejszych osiągnięć artystycznych uzdolnionej młodzieży. O dużym zainteresowaniu działalnością artystyczną szkoły świadczy liczba słuchaczy na tych koncertach. Jesteśmy systematycznie zapraszani przez różne instytucje i placówki oświatowe w celu uświetniania występami uczniów uroczystości lokalnych. Koncerty w Ośrodku Terapii Zajęciowej, koncerty środowiskowe dla uczniów szkół podstawowych oraz audycje umuzykalniające dla przedszkolaków są na stałe wpisane w harmonogram działalności koncertowej szkoły. Wyrazem naszej dużej aktywności w środowisku jest stała współpraca z lokalnymi mediami, tj. prasą i telewizją, które na bieżąco publikują i emitują najważniejsze wydarzenia z życia szkoły.do góry

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2a, 43-603 Jaworzno

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.