Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia im.Grażyny Bacewicz
ul.Inwalidów Wojennych 2a
43 - 603 Jaworzno

nowy telefon: 32-762-93-23
nowy telefon: 32-762-93-24
nowy fax: 32-762-93-25
stary telefon: (032) 615-52-37
e-mail: sekretariat@psm.jaworzno.edu.pl

Krzysztof Laksa - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: krzysztof.laksa@psm.jaworzno.edu.pl


niedziela, 5 kwiecień 2020 r., imieniny: Ireny, Kleofasa, Wincentego


Regulamin przyjmowania uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Grażyny Bacewicz w Jaworznie

 

§ 1.


 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym w cyklu sześcioletnim dla dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 oraz nie więcej niż 10 lat i w cyklu czteroletnim dla młodzieży, która w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 oraz nie więcej niż 16 lat.

 1. W obydwu cyklach nauczania szkoła prowadzi naukę gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, wiolonczeli, akordeonie, perkusji, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, trąbce i puzonie.

 1. W ramach cyklu sześcioletniego prowadzone są dwa działy nauczania:

  1. podstawowy - we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 w Jaworznie polegającej na prowadzeniu wspólnych klas muzycznych obejmujących zintegrowane nauczanie przedmiotów oświatowych oraz ogólnomuzycznych, zgodnie z obowiązującymi w obu typach szkół ramowymi planami nauczania,

  2. dziecięcy - dla wszystkich uczniów z Jaworzna i okolicznych miejscowości obejmujący nauczanie  wyłącznie przedmiotów muzycznych,

  3. rekrutacja uczniów do działu podstawowego dotyczy dzieci, które rozpoczynają naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworznie ( pozostali uczniowie z tej szkoły mogą się ubiegać o przyjęcie na cykl sześcioletni działu dziecięcego lub cykl czteroletni),

  4. rekrutacja uczniów do działu dziecięcego na dany rok szkolny obejmuje dzieci szkół podstawowych z Jaworzna i okolicznych miejscowości.

 1. W ramach cyklu czteroletniego szkoła prowadzi nauczanie wyłącznie przedmiotów muzycznych dla uczniów w odpowiednim wieku rekrutujących się z Jaworzna i okolicznych miejscowości.


§ 2.


 1. Podstawą przyjęcia kandydata do kształcenia w PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie jest:

  1. złożenie w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia nauki gry na danym instrumencie,

  2. uzyskanie odpowiedniej ilości punktów podczas badania przydatności dziecka do kształcenia w szkole artystycznej.

 
 1. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu u kandydata uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.


 1. Termin badania przydatności kandydata do kształcenia artystycznego ustala dyrektor (jest obowiązany wyznaczyć w okresie od dnia 1 marca do piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne), który w tym celu powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną spośród nauczycieli szkoły oraz wyznacza jej przewodniczącego.


 1. W przypadku dużej ilości kandydatów, a także różnorodności specjalizacji kształcenia, przewodniczący komisji powołuje - ze składu o którym mowa w ust. 3 - zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.


 1. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół, który zawiera listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich punkty.


§ 3.


 1. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadza badanie przydatności kandydata do nauki gry na danym instrumencie na podstawie testów opracowanych dla poszczególnych cyklów nauczania.

 
 1. Zadania zawarte w zestawach testów objęte są zasadą ochrony tajemnicy służbowej.

§ 4.


 1. Uczeń, który w wyniku testu uzyskał od 13 do 25 punktów zostaje umieszczony w protokole na liście kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w PSM I stopnia.
 
 1. Uczeń, który w wyniku testu uzyskał od 1 do 12 punktów zostaje umieszczony w protokole na liście kandydatów niezakwalifikowanych do kształcenia w PSM I stopnia.

 1. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności kandydata do kształcenia w szkole artystycznej podaje do publicznej wiadomości listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

  

§ 5.


 1. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do nauki niż liczba miejsc wynikających z organizacji szkoły, pierwszeństwo w przyjęciu na dany instrument mają uczniowie, którzy uzyskali wyższą ilość punktów.
 
 1. Pozostali kandydaci umieszczani są na listach rezerwowych lub listach przyjętych warunkowo, jeśli zdecydują się na zmianę wybranego przez siebie instrumentu na inny, proponowany przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.
 
 1. Kandydaci z listy rezerwowej mają realną szansę przyjęcia do szkoły, jeżeli we wrześniu pojawią się wolne miejsca spowodowane nagłą rezygnacją uczniów z dalszej nauki.
 
 1. W przypadku mniejszej liczby uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do nauki niż liczba miejsc wynikających z organizacji szkoły, nie przewiduje się przyjęć kandydatów z listy niezakwalifikowanych.

 

§ 6.


 1. Decyzję o przyjęciu do PSM I stopnia w Jaworznie podejmuje dyrektor na podstawie uzyskanej przez danego kandydata punktacji podczas badania jego  przydatności do kształcenia artystycznego oraz limitu miejsc w poszczególnych klasach instrumentalnych wynikających z arkusza organizacyjnego w danym roku szkolnym.
 
 1. W szczególnych wypadkach kandydat może się ubiegać o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, jeżeli podda się egzaminowi kwalifikacyjnemu, który ma na celu sprawdzenie, czy jego predyspozycje i poziom umiejętności odpowiadają programowi klasy, do której ma być przyjęty.
 
 1. W celu przeprowadzenia egzaminu, o który mowa w ustępie 2, dyrektor szkoły powołuje przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej oraz członków, którym określa odpowiednie zadania.
 
 1. Komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata oraz przekazuje go dyrektorowi.
 
 1. Dyrektor szkoły na podstawie tego protokołu podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza. Protokół powinien być przechowywany w szkole przez cały okres kształcenia ucznia, który został przyjęty do klasy wyższej niż pierwsza.

 1. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się również możliwość przyjęcia ucznia innej szkoły muzycznej, także w trakcie roku szkolnego. W takich przypadkach stosuje się przepisy, o których mowa w ustępach 2, 3, 4 i 5.

 1. Różnice edukacyjne wynikające z okoliczności, o których mowa w ustępach 2, 3, 4, 5, i 6 uczeń uzupełnia na warunkach określonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

 1. Dyrektor szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu nauczania może na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przyjąć dziecko, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat. Do takiego wniosku powinna być dołączona pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychicznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

 1. Po podjęciu decyzji przez dyrektora szkoły, o których mowa w ustępach 1, 5 i 8 komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły.

§ 7.


 1. Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie:
 
  1. poradnictwo, obejmujące w szczególności informowanie o warunkach nauki w szkole, sposobie rekrutacji oraz programie kształcenia,

  2. wstępne badanie uzdolnień kandydatów w placówkach przedszkolnych.

 1. Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych.

 1. Regulamin jest integralną częścią statutu szkoły i jest zamieszczony w jego VII rozdziale. Obowiązuje od 29.10.2019 roku po przyjęciu przez radę pedagogiczną w dniu 28.10.2019 roku tekstu jednolitego statutu PSM I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie.


  Wniosek do ściągnięcia!do góry


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2a, 43-603 Jaworzno

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.