Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia im.Grażyny Bacewicz
ul.Inwalidów Wojennych 2a
43 - 603 Jaworzno

nowy telefon: 32-762-93-23
nowy telefon: 32-762-93-24
nowy fax: 32-762-93-25
stary telefon: (032) 615-52-37
e-mail: psm_jaworzno@tlen.pl


niedziela, 19 sierpień 2018 r., imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji


Regulamin przyjmowania uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Grażyny Bacewicz w Jaworznie
 

§ 1.

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym w cyklu sześcioletnim dla dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 5 oraz nie więcej niz 10 lat i w cyklu czteroletnim dla młodzieży, która w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 oraz nie więcej niż 16 lat.
 2.  
 1. W ramach cyklu sześcioletniego prowadzone są dwa działy nauczania:

  1. podstawowy - we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 w Jaworznie polegającej na prowadzeniu wspólnych klas muzycznych obejmujących zintegrowane nauczanie przedmiotów oświatowych oraz ogólnomuzycznych, zgodnie z obowiązującymi w obu typach szkół ramowymi planami nauczania,
  2. dziecięcy - dla wszystkich uczniów z Jaworzna i okolicznych miejscowości obejmujący nauczanie  wyłącznie przedmiotów muzycznych,
  3. rekrutacja uczniów do działu podstawowego dotyczy dzieci, które rozpoczynają naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworznie ( pozostali uczniowie z tej szkoły mogą się ubiegać o przyjęcie na cykl sześcioletni działu dziecięcego lub czteroletni działu młodzieżowego),
  4. rekrutacja uczniów do działu dziecięcego na dany rok szkolny obejmuje dzieci szkół podstawowych z Jaworzna i okolicznych miejscowości.

 1. W ramach cyklu czteroletniego, zwanego ze względów praktycznych "młodzieżowym", szkoła prowadzi nauczanie wyłącznie przedmiotów muzycznych:

  1. rekrutacja uczniów na dany rok szkolny obejmuje młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Jaworzna i okolicznych miejscowości.

  § 2.

 1. W cyklu sześcioletnim szkoła prowadzi naukę gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, wiolonczeli, akordeonie, perkusji, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, trąbce, waltorni i puzonie.
 
 1. W cyklu czteroletnim szkoła prowadzi naukę gry na gitarze, wiolonczeli, akordeonie, perkusji, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, trąbce waltorni i puzonie.
 2.   

  § 3.

 1. Podstawą przyjęcia kandydata do kształcenia w PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie jest:
  1. złożenie w okresie od dnia 14 marca 2016r. do dnia 13 maja 2016r. podania wraz ze świadectwem zdrowia,
  2. uzyskanie odpowiedniej ilości punktów podczas badania przydatności dziecka do kształcenia w szkole artystycznej.
 
 1. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu u kandydata uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 
 1. Termin badania przydatności kandydata do kształcenia artystycznego ustala dyrektor, który w tym celu powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną spośród nauczycieli szkoły oraz wyznacza jej przewodniczącego.
 
 1. W przypadku dużej ilości kandydatów, a także różnorodności specjalizacji kształcenia, przewodniczący komisji powołuje - ze składu o którym mowa w ust. 3 - zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.
 
 1. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół, który zawiera listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich punkty.
 

§ 4. 

 1. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadza badanie przydatności kandydata do nauki gry na danym instrumencie na podstawie testów opracowanych dla poszczególnych działów oraz cyklów nauczania, o których mowa w § 1 niniejszego regulaminu, 

  1. w załączniku nr 1 do regulaminu znajduje się test, na podstawie którego dokonuje się rekrutacji uczniów do nauki w ramach sześcioletniego cyklu nauczania,
  2. w załączniku nr 2 do regulaminu znajduje się test, na podstawie którego dokonuje się rekrutacji uczniów do nauki w ramach czteroletniego cyklu nauczania.
 
 1. Zadania zawarte w zestawach testów objęte są zasadą ochrony tajemnicy służbowej.
 

§ 5. 

 1. Uczeń, który w wyniku testu uzyskał od 13 do 25 punktów zostaje umieszczony w protokole na liście kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w PSM I stopnia.
 
 1. Uczeń, który w wyniku testu uzyskał od 1 do 12 punktów zostaje umieszczony w protokole na liście kandydatów niezakwalifikowanych do kształcenia w PSM I stopnia.
  

§ 6. 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do nauki niż liczba miejsc wynikających z organizacji szkoły, pierwszeństwo w przyjęciu na dany instrument mają uczniowie, którzy uzyskali wyższą ilość punktów.
 
 1. Pozostali kandydaci umieszczani są na listach rezerwowych lub listach przyjętych warunkowo, jeśli zdecydują się na zmianę wybranego przez siebie instrumentu na inny, proponowany przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.
 
 1. Kandydaci z listy rezerwowej mają realną szansę przyjęcia do szkoły, jeżeli we wrześniu pojawią się wolne miejsca spowodowane nagłą rezygnacją uczniów z dalszej nauki.
 
 1. W przypadku mniejszej liczby uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do nauki niż liczba miejsc wynikających z organizacji szkoły, nie przewiduje się przyjęć kandydatów z listy niezakwalifikowanych.
 
 1. Dyrektor szkoły, w celu uzupełnienia wakatów w poszczególnych klasach instrumentalnych, może zarządzić dodatkową rekrutację w miesiącu wrześniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 

§ 7. 

 1. Decyzję o przyjęciu do PSM I stopnia w Jaworznie podejmuje dyrektor na podstawie uzyskanej przez danego kandydata punktacji podczas badania jego  przydatności do kształcenia artystycznego oraz limitu miejsc w poszczególnych klasach instrumentalnych wynikających z arkusza organizacyjnego w danym roku szkolnym.
 
 1. W szczególnych wypadkach kandydat może się ubiegać o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, jeżeli podda się egzaminowi kwalifikacyjnemu, który ma na celu sprawdzenie, czy jego predyspozycje i poziom umiejętności odpowiadają programowi klasy, do której ma być przyjęty.
 
 1. W celu przeprowadzenia egzaminu, o który mowa w ustępie 2, dyrektor szkoły powołuje przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej oraz członków, którym określa odpowiednie zadania.
 
 1. Komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata oraz przekazuje go dyrektorowi. 
 
 1. Dyrektor szkoły na podstawie tego protokołu podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza. Protokół powinien być przechowywany w szkole przez cały okres kształcenia ucznia, który został przyjęty do klasy wyższej niż pierwsza.
 1. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się również możliwość przyjęcia ucznia innej szkoły muzycznej, także w trakcie roku szkolnego. W takich przypadkach stosuje się przepisy, o których mowa w ustępach 2, 3, 4 i 5.
 1. Różnice edukacyjne wynikające z okoliczności, o których mowa w ustępach 2, 3, 4, 5, i 6 uczeń uzupełnia na warunkach określonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.
 1. Dyrektor szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 8. 

 1. Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie:
 
  1. poradnictwo, obejmujące w szczególności informowanie o warunkach nauki w szkole, sposobie rekrutacji oraz programie kształcenia,
  2. wstępne badanie uzdolnień kandydatów w placówkach przedszkolnych.
 1. Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r., poz. 686).
 1. Regulamin jest integralnš częścią statutu szkoły i jest zamieszczony w jego VII rozdziale. Obowiązuje od 28 września 2015 roku po przyjęciu przez radę pedagogiczną w dniu 28 września 2015 roku tekstu jednolitego statutu PSM I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie.
Podanie do ściągnięcia!do góry


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2a, 43-603 Jaworzno

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.